پاتیل حمل خمیر

چاپ

مخزن استیل حمل خمیر:یا تغار خمیر

از این وسیله جهت حمل و نگهداری خمیر در واحدهای نانواییبرای مدت زمان معین استفاده می‌گردد.

دیگ آن از استیل مقاوم و یک پارچه ساخته شده و پایه ها دارای رنگ استاتیک و مجهز به چرخ های ترمز دار میباشد.تغار خمیر در سایزهای زیر موجود میباشد

حجم پاتیل اندازه دهنه
پاتیل 50 لیتری 45 سانتی متر
پاتیل 60 لیتری 50 سانتی متر
پاتیل 70 لیتری 55سانتی متر
پاتیل 90 لیتری 62 سانتی متر
پاتیل 110 لیتری 67 سانتی متر
پاتیل 130 لیتری 72 سانتی متر
پاتیل 200 لیتری 83 سانتی متر
پاتیل 250 لیتری 88 سانتی متر
پاتیل 350 لیتری 94 سانتی متر
پاتیل 500 لیتری 94 سانتی متر